Om Systems Engineering

Vad är Systems Engineering?

Systems Engineering is a transdisciplinary and integrative approach to enable the successful realization, use, and retirement of engineered systems, using systems principles and concepts, and scientific, technological, and management methods.

Source: incose.org
 

Sammanfattat fokuserar Systems Engineering på att

  • identifiera, balansera och integrera alla intressenters mål, intentioner och kriterier, och definiera uttryckta och förväntade användarbehov, driftskoncept och nödvändig funktionalitet, tidigt i livscykeln,
  • definiera en lämplig livscykelmodell-, process- och ledningsstruktur, med hänsyn till nivån av komplexitet, osäkerhet, förändring och risk,
  • generera och utvärdera alternativa lösningskoncept och arkitekturer,
  • dokumentera och modellera krav och lösningsarkitektur genom varje fas i åtagandet,
  • genomföra design, verifiering och validering av systemet,
  • betrakta såväl problem- och lösningsdomänen,
  • ta alla nödvändiga stödsystem, systemelement och interaktioner i beaktande, förstå hur dessa påverkar systemets beteende och prestanda som helhet, och avgöra hur alla dessa bör balanseras för att nå ett lyckat resultat.

Till stöd för detta finns metoder, verktyg och processramverk samlade i en ständigt växande kunskapsbank. Systems Engineerng är lika delar process- och metod som mindset och erfarenhet – att kunna tänka och handla i termer av system.

Standarder och referenser

Definitioner och begreppsmodeller, processer, riktlinjer och best practice inom Systems Engineering dokumenteras och revideras löpande i en stor uppsättning internationella standarder, många framtagna och utgivna i samverkan mellan ISO, IEC, IEEE och INCOSE.

Den överordnade standarden är ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering – System life cycle processes, senast reviderad 2015. Det är också denna standard som INCOSE Systems Engineering Handbook baseras på. Bland relaterade standarder som kompletterar och fördjupar enskilda processer eller områden kan särskilt nämnas

  • ISO/IEC/IEEE 24748-4:2016 Systems and software engineering – Life cycle management – Part 4: Systems engineering planning
  • ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering - Life cycle processes – Requirements engineering
  • ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Systems and software engineering – Architecture description

På INCOSE:s hemsida finns en förteckning över olika aktuella standarder inom Systems Engineering: https://www.incose.org/about-systems-engineering/se-standards

INCOSE ger själva ut en stor mängd publikationer med guider och best practice inom t.ex. kravhantering. Dessa är tillgängliga för medlemmar i INCOSE Store på INCOSE:s hemsida.

Förutom standarder och INCOSE:s publikationer finns den öppet tillgängliga Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK), som samlar material och referenser inom Systems Engineering. SEBoK finns tillgänglig här.