INCOSE Sverige Årsmöte

  • onsdag 13 mars 2024
  • 15:00

Välkommen till föreningens årsmöte klockan 15 den 13/3 i KTH, Maskingkonstruktions lokaler på Brinellvägen 85, Stockholm.

Vi börjar dagen med en presentation av Claudia Andruetto med titeln 

Towards understanding of system level impacts of changes on the sustainability of the urban freight transport system

Därefter följer det formella årsmötet. Årsmötet är öppet för medlemmar såväl som icke-medlemmar. Men medlemskap krävs förstås för att skicka in motioner eller rösta på årsmötet. Vill du vara med på plats så gör en anmälan via medlemssystemet. Det är naturligtvis kostnadsfritt. Vill du vara med digital så använd denna anslutningslänk:

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 266 102 004 855 

Lösenord: mxQovN 

Dagordning för årsmötet:

1) val av mötesordförande och protokollförare

2) godkännande av röstlängden

3) val av justerare

4) frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning

5) fastställande av dagordningen

6) styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

8) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9) beslut avseende motioner

10) fastställande av vald styrelse

11) val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

12) val av valberedning

13) övriga ärenden.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda på styrelsen@incose.se senast den 1/3-2023.